Λεύτερα και Δίκαια


ΜΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

 

ΜΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. *

 

Ιδιοκτήτης: Λευτέρης-Δικαίος Παπαδέας,

κάτοχος του τίτλου ΤΟ ΓΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ,

παρεχομένου υπό του ιδρύματος ΤΟ ΔΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ,

επιδιώκων, οσάκις απαιτείται, ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ,

για να σαρώσει Ο ΑΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΗΘΕΙΑΣ!

 

Ποίον σ' έπος 'φυγεν έρκος οδόντων;

Moriae et Mendacia (Μωρίαι και Ψεύδη) Δείτε...

__________________________________________

*Επεξήγηση: Ε.Π.Ε. = Εταιρεία Περιορισμένης Ευφυΐας© 2008 All rights reserved